Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Publiceret

29. june
2020

Landsmødeprocedure

Hovedbestyrelsens forslag til landsmødeprocedure 2020. Indstilling som vedtaget på HB-møde den 16. maj 2020.

Forslag til procedure for landsmødet i september 2020, til endelig vedtagelse på landsmødet.

1. Protokol
Der føres protokol for landsmødet. Alle fremsatte forslag registreres i protokollen.

2. Resolutionsudvalg
Det i denne procedure nævnte resolutionsudvalg er det af Hovedbestyrelsen nedsatte resolutionsudvalg.

3. Taleret og taletid

3.1. Taleret
Alle tilmeldte landsmødedeltagere som er medlemmer af Radikale Venstre har taleret.

3.2. Taletid:
Deltagere, der ønsker ordet i debatten, skal anmelde dette skriftligt til landsmødesekretærerne med tydelig angivelse af, til hvilket dagsordenpunkt de ønsker ordet. Dirigenten fordeler den afsatte tid sådan, at der tages rimeligt hensyn til indledere og forslagsstillere. Debatten søges som udgangspunkt opdelt i I) en politisk debat og II) en debat om resolutionerne. Dirigenten afgør efter antallet af indtegnede talere, om dette er muligt.

Taletiden er normalt 2 minutter, men kan under resolutionsdebatten skæres ned til 1 minut, hvis det efter dirigentens skøn er nødvendigt.

4. Resolutionsforslag

4.1. Aktualitetsresolutioner
Der kan på landsmødet kun fremsættes resolutionsforslag, hvis de behandler en helt aktuel og vigtig problemstilling, en såkaldt aktualitetsresolution, og kun indtil kl. 10.30 på landsmødedagen af minimum 25 delegerede eller resolutionsudvalget. Resolutionsudvalget afgør, om et forslag opfylder aktualitets- og vigtighedskravet. Forslag, der opfylder aktualitets- og vigtighedskrav, vil blive distribueret til landsmødedeltagerne.

4.1.1. Ændringsforslag til aktualitetsresolutioner
På landsmødet kan der kun fremsættes ændringsforslag til aktualitetsresolutioner af minimum 25delegerede eller resolutionsudvalget indtil kl. 11.30 på landsmødedagen. Ændringsforslag skal præcist markere, hvad der foreslås ændret med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag, der ønskes ændret. Ændringsforslag vil blive distribueret til landsmødedeltagerne.

4.2. Fremsættelse af ændringsforslag
På landsmødet kan der kun fremsættes ændringsforslag af minimum 25 delegerede eller resolutionsudvalget indtil kl. 11.00 på landsmødedagen. Ændringsforslag skal præcist markere, hvad der foreslås ændret med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag, der ønskes ændret.

4.3. Overførelse af resolution
Indtil kl. 11.00 på landsmødedagen kan en resolution, der af hovedbestyrelsen er indstillet til vedtagelse eller afvisning uden debat, af minimum 25 delegerede overføres til særskilt debat og afstemning.

4.4. Opretholdelse af resolution
Indtil kl. 11.00 på landsmødedagen kan minimum 25 delegerede begære et indsendt resolutionsforslag opretholdt, der af Hovedbestyrelsen måtte være indstillet til vedtagelse i revideret form. Resolutionsforslaget i den reviderede form betragtes da som et ændringsforslag til det indsendte forslag.

4.5. Aflevering
Alle forslag skal afleveres til landsmødets bureau.

4.6. Resolutionsudvalgets indstillinger
Resolutionsudvalget fremlægger sine anbefalinger, så materialet kan distribueres inden resolutionsbehandlingen.

4.7. Afstemning om resolutioner
Resolutioner, der af hovedbestyrelsen er indstillet til vedtagelse uden debat, sættes til afstemning under ét, således at de samlet enten vedtages eller forkastes.

Resolutioner, der er indstillet til afvisning uden debat, sættes ikke til afstemning, men bortfalder.

4.8. Vedtagne resolutioners gyldighed
Vedtagne resolutioner gælder i 3 år, medmindre senere landsmødevedtagelser gør dem ugyldige.

5. Indkomne forslag

5.1. Fremsættelse af forslag til landsmødet
Ifølge vedtægternes §3, stk. 3 kan kommuneforeninger, bydelsforeninger, storkredsforsamlinger og regionsforsamlinger indsende forslag til behandling på landsmødet. Sådanne forslag skal være indsendt senest den 1. maj.

5.2. Fremsættelse af ændringsforslag
På landsmødet kan der fremsættes ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet af minimum 25 delegerede indtil kl. 11.00 på landsmødedagen. Ændringsforslag skal præcist markere, hvad der foreslås ændret med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag til landsmødet, der ønskes ændret.

5.3. Aflevering
Ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet skal afleveres til landsmødets bureau.

5.4. Omdeling
Ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet vil være distribueret efter frokostpausen på landsmødedagen.

6. Afstemninger
Almindelige afstemninger og afstemninger om resolutionsforslag sker efter de i dette afsnit beskrevne regler samt reglerne i landsforbundets vedtægter.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 25delegerede ønsker det, eller dirigenten skønner det nødvendigt. Ved skriftlig afstemning meddeler dirigenten, hvilken stemmeseddel der skal benyttes.

Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt udstyr hertil er tilgængeligt.

Afstemning ved håndsoprækning kan kun ske ved hjælp af et oprakt stemmehæfte. Ved afstemning ved håndsoprækning må der ikke stemmes fra landsmødets podium.

6.1.1. Afvisning
Afvisningsafstemning: Landsmødet kan afvise at behandle et forslag. Forslag herom skal stilles til afstemning, hvis 25 delegerede ønsker det.

6.1.2. Flere ændringsforslag
Hvis der er flere ændringsforslag, der er knyttet til det samme resolutionsforslag, er det dirigenten, der beslutter, hvilket forslag der er det mest vidtgående og dermed skal til afstemning først. Vedtages det mest vidtgående forslag, bortfalder de øvrige. Hvis det forkastes, beslutter dirigenten, hvilket forslag der derefter skal til afstemning osv.

Dirigenten skal inden afstemningerne om ændringsforslag til det samme hovedforslag oplyse, i hvilken rækkefølge de stillede ændringsforslag vil komme til afstemning.

6.1.3. Det oprindelige forslag
Hvis det oprindelige forslag ikke er bortfaldet under afstemningerne, skal der til sidst stemmes om det.

6.1.4. Det endelige forslag
Det forslag, der bliver det endelige forslag, sættes til afstemning.

6.1.5. Videresendelse af resolutionsforslag til Hovedbestyrelsen
Resolutionsudvalget eller 25 delegerede kan stille forslag om, at en resolution skal sendes til videre behandling i Hovedbestyrelsen. Såfremt et sådant forslag stilles, skal afstemning om dette ske før de andre afstemninger, herunder også forslag om at afvise forslaget. En af stillerne for resolutionsforslaget, en repræsentant for de 25 delegerede og en repræsentant for resolutionsudvalget kan inden en sådan afstemning få ordet for en kort bemærkning.

7. Landsmødets beslutningsdygtighed
Stemmeret udøves kun af de delegerede, der har hentet stemmekort, og mindst halvdelen af disse skal deltage i en afstemning for at den er gyldig.

8. Stemmeudvalg
Hver storkredsformand skal før landsmødet aflevere et navn på en eller flere stemmetællere fra sin storkreds til stemmetællerformanden. Ved skriftlige afstemninger afgør stemmetællerformanden, om de udpegede stemmetællere skal deltage i optælling af de afgivne stemmer.

9. Valg

9.1. Valg af landsformand og næstformand
Forslag til landsformand og næstformand skal være fremsat af mindst 25 delegerede til landsmødebureauet senest kl. 11.00 til landsmødedagen. Formand og næstformand vælges ved to særskilte afstemninger. Er der kun én kandidat til hver af posterne, kan stemmerne dog indsamles samtidig.

Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt det er teknisk muligt.

9.1.1. Kandidater til landsformandsposten, der ikke opnår valg
Kandidater til landsformand, der ikke opnår valg til denne post (og som i sagens natur allerede har mindst 25 landsmødedelegerede som stillere), kan vælge at opstille til næstformand uden at dette kræver en fornyet stillerliste.

9.1.2. Præsentationstaler
På landsmødet holder kandidater til landsformand og næstformand korte præsentationstaler (landsformand max fem minutter og næstformand max tre minutter) ved et på forhånd annonceret punkt på landsmødets program. Det vil ikke i denne forbindelse være muligt at holde anbefalelsestaler.

9.1.3. Agitationsmateriale
Kandidater til landsformand og næstformand må ikke omdele agitationsmateriale i landsmødesalen eller andre lokaler i tilknytning til mødesalen. Kandidater til landsformand og næstformand kan, i lighed med kandidater til HB, benytte dedikerede opslagstavler til præsentationsformål.

9.2. Valg af 15 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
De 15 medlemmer og 5 suppleanter vælges af det ordinære landsmødes delegerede. Kandidaterne må ikke være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kandidater, der foreslås, skal give skriftligt tilsagn, hvis de skal opstilles. Personer, der allerede er valgt i storkredsene til hovedbestyrelsen, kan ikke opstilles. Derimod kan storkredsvalgte hovedbestyrelsessuppleanter opstille til valg til hovedbestyrelsen på landsmødet. I tilfælde af valg til hovedbestyrelsen, enten som ordinært medlem eller suppleant, udtræder den pågældende af storkredsens suppleantrækkefølge. I landsmødematerialet findes en fortegnelse over de medlemmer, der allerede er valgt til Hovedbestyrelsen af storkredsforsamlingerne.

9.2.1. Hovedbestyrelsesvalg efter pointmetoden
Ved valget af de 15 hovedbestyrelsesmedlemmer stemmes der efter pointmetoden. Der skal i henhold til vedtægterne stemmes på 6 personer + 1/3 af resten, hvilket indebærer, at en gyldig stemmeseddel skal indeholde 9 navne anført i den rækkefølge og efter pointmetoden, som den delegerede ønsker dem valgt i. Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt det er teknisk muligt.

Dirigenten oplyser om de nærmere vilkår for afstemningen.

9.2.2. Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer skal afleveres via en særlig blanket til landsmødebureauet senest kl. 11.00 på landsmødedagen. Samtidig afleveres kandidatens accept af opstillingen via ovennævnte blanket eller særskilt.

Kun kandidater til landsformands- og næstformandsposten, der ikke bliver valgt, kan efterfølgende skrives på stemmesedlen med kandidaterne til Hovedbestyrelsen. Sammen med forslagene kan afleveres én A4-side med præsentation af kandidaten, som deles på en opslagstavle forbeholdt denne type præsentationer.

9.2.3. Stemmeseddel med kandidater til Hovedbestyrelsen
Alle delegerede får efter frokostpausen på landsmødedagen udleveret en oversigt over samtlige foreslåede kandidater. Kandidaterne er opført i alfabetisk orden med navn og bopælskommune.

Stemmemærkaten fra stemmehæftet skal påklæbes stemmesedlen, for at den kan være gyldig.

9.2.4. For sent afleverede stemmesedler
Stemmesedler, der afleveres, efter at dirigenten har erklæret afstemningen for afsluttet, tælles ikke med.

10. Forretningsorden
Deltagere, der ønsker ordet til forretningsordenen (proceduren for mødets gennemførelse), skal straks gives ordet.

11. Landsmødets bureau

11.1. Leder
Landsmødesekretæren er leder af landsmødets bureau og kan delegere sin kompetence til medarbejdere på sekretariatet.

11.2. Ansvarlig for protokolføring
Landsmødesekretæren har ansvaret for, at der føres protokol.

11.3. Benyttelse af bureauets faciliteter
Landsmødebureauet kan kun benyttes efter aftale med bureauets leder.

12. Udlevering af materiale og personlig agitation
Under landsmødet må der kun omdeles bilag, hvis landsmødebureauets leder har givet tilladelse til det. Alle bilag skal registreres. Er papiret produceret hjemmefra, skal landsmødebureauet have et eksemplar til landsmødearkivet.